Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Ocupați locurile, pentru a continua ședința plenului Parlamentului. După
consultările, care s-au desfășurat în cadrul ședințelor fracțiunilor parlamentare, cu
domnul Mihail Polealungi, este tocmai momentul să purcedem la examinarea celor
două proiecte la acest subiect și anume proiectul de Hotărîre a Parlamentului
nr.303 privind numirea în funcție de judecător la Curtea Supremă de Justiție și
proiectul de Hotărîre a Parlamentului nr.304 privind numirea în funcție de
Președinte al Curtea Supremă de Justiție.
În acest context, invit la tribuna centrală Comisia juridică, numiri și
imunități.
Domnule Popa,
Vă rog.
Domnul Victor Popa:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Onorată asistență,
Comisia juridică, numiri și imunități a examinat Demersul Consiliului
Superior al Magistraturii și materialele adiționale cu privire la rezultatele
desfășurării concursului pentru numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă
de Justiție a domnului Mihail Poalelungi, înregistrat în Parlament la 8 februarie,
curent și expune următoarele.
În temeiul articolului 116 din Constituția Republicii Moldova și al
articolului 9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, judecătorii Curții
Supreme de Justiție sînt numiți în funcție de Parlament, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii.
Totodată, articolul 11 din legea menționată stabilește că, pentru a fi numit în
funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, judecătorul trebuie să aibă o
vechime în muncă în funcția de judecător de cel puțin 10 ani și să corespundă
37
cerințelor prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului, și anume la
funcția de judecător poate candida persoana care deține cetățenia Republicii
Moldova, are domiciliu în țară, are capacitate de exercițiu, este licențiat în drept, a
absolvit Institutul Național al Justiției, nu are antecedente penale și se bucură de o
bună reputație, cunoaște limba de stat.
La 7 februarie curent, Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărîrea
nr.58, urmare a desfășurării concursului și selectării candidaților pentru a fi propuși
spre promovare la Curtea Supremă de Justiție, a hotărît să propună Parlamentului
candidatura domnului Mihail Poalelungi pentru a fi numit în funcția de judecător la
Curtea Supremă de Justiție.
Suplimentar, menționăm că domnul Mihail Poalelungi, la 5 iunie 2003, prin
Hotărîrea Parlamentului, a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de
Justiție, în 2005 – în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, de
Președinte al Colegiului civil și de contenciosul administrativ al Curții Supreme de
Justiție, iar în 2008 fiind eliberat din funcțiile deținute în legătură cu alegerea sa în
funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, funcție deținută de
domnul Mihail Poalelungi pînă în prezent.
Ținînd cont de cele relatate și în rezultatul examinării materialelor prezentate
de către Consiliul Superior al Magistraturii, Comisia juridică, numiri și imunități a
constatat: candidatura domnului Mihail Poalelngi corespunde cerințelor legale și a
hotărît să propună Legislativului pentru examinare și adoptare proiectul de
Hotărîre a Parlamentului nr.303 privind numirea în funcție de judecător la Curtea
Supremă de Justiție și proiectul de Hotărîre nr.304 prin care domnul Mihail
Poalelungi se propune de a fi numit în funcția de Președinte al Curții Supreme de
Justiție.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Întrebări pentru comisie sau eventualitatea întrebărilor pentru domnul
Poalelungi. Este la dispoziția dumneavoastră. Întrebări? Nu sînt. Au fost cred că
întrevederile și discuțiile în cadrul ședințelor fracțiunilor.
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
În condițiile raportului prezentat, voi supune votului cele două proiecte
prezentate. Proiectul nr.303 privind numirea în funcția de judecător la Curtea
Supremă de Justiție. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărîre rog să
voteze. Vot unanim. Proiectul nr.303 privind numirea domnului Mihail 
...