Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Intervenția națională susținută de Președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

Domnule Președinte al Adunării Generale,
Domnule Secretar General,
Excelențe,

Trăim vremuri dificile. Predecesorii noștri, care au adoptat Carta Națiunilor Unite, au avut, citez, „hotărârea de a salva generațiile următoare de calamitatea războiului”. Aproape opt decenii mai târziu, pacea este, în continuare, amenințată, de această dată de noi provocări îngrijorătoare – cele mai grave de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Suntem martori din data de 24 februarie, la consecințele dramatice ale războiului ilegal și neprovocat declanșat  de Federația Rusă, un membru permanent al Consiliului de Securitate, împotriva Ucrainei.

Suntem, de asemenea, martorii unei solidarități excepționale din partea a numeroase țări, unite în acordarea sprijinului lor Ucrainei, un membru suveran al acestei Adunări și o victimă a luni de agresiune împotriva civililor, a infrastructurii de bază și a economiei.

Consecințele acestui război sunt globale și nu se limitează la securitatea noastră. Ele implică încălcări flagrante ale normelor și principiilor dreptului internațional, inclusiv ale dreptului internațional umanitar și drepturilor fundamentale ale omului, precum și ale dezvoltării sustenabile globale. Acestea ar trebui să constituie motive majore de îngrijorare pentru noi toți, indiferent de distanța la care ne aflăm față de conflict.

Distinși colegi,

Nu există justificare pentru agresiunea militară împotriva unui stat suveran. Nu există justificare pentru vărsarea de sânge, distrugeri și suferințe umane. Este responsabilitatea noastră comună să fim uniți și să ne susținem valorile comune, ca membri ai Națiunilor Unite.

Democrația și drepturile universale ale omului sunt aspirații legitime pentru întreaga omenire. De aceea trebuie să acționăm acum și să îi sprijinim pe toți cei care luptă pentru libertate și democrație. Trebuie să garantăm respectul pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența tuturor Statelor.

România a sprijinit și va continua să sprijine Ucraina și pe cetățenii săi care luptă inclusiv pentru valorile și democrația noastre.

România și-a deschis frontierele și inima pentru toți  cei care au căutat refugiu din calea războiului din Ucraina. De la începutul conflictului, peste 2,3 milioane de ucraineni ne-au trecut granițele.

România a oferit nu doar asistență de urgență, dar și sprijin pe termen mediu și lung pentru cei care au decis să rămână în țara noastră, acces liber la educație, servicii medicale și piața muncii. În plus, am oferit asistență umanitară directă și am constituit un hub logistic pentru coordonarea asistenței umanitare internaționale din întreaga lume. Sprijinul nostru nu se va opri aici.

Suntem conștienți că răspunsul nostru, în special la acest război, va modela viitorul nostru comun. Sprijinul nostru pentru pace ar trebui exprimat acum, mai puternic ca oricând.

Pentru apărarea valorilor noastre comune, este esențial să rămânem uniți și să îi aducem alături de noi pe toți, inclusiv pe aceia care încă mai ezită. Angajamentul și dialogul sunt cruciale pentru a depăși divergențele și, în același timp, pentru a combate răspândirea neadevărurilor și a propagandei.

Distinsă audiență,

Provocările cu care ne confruntăm în prezent, precum impactul schimbărilor climatice și pierderea biodiversității, insecuritatea energetică, lipsa accesului la alimente și educație și inechitățile sociale, devin din ce în ce mai grave. Acestea necesită răspunsuri și soluții, pe care cetățenii noștri le solicită pe bună dreptate. Pentru toate aceste probleme, acțiunea comună reprezintă singura cale de a avansa.

Securitatea energetică este o preocupare globală, care necesită soluții comune și acțiune responsabilă. Trebuie să combatem utilizarea energiei ca instrument de șantaj. Securitatea energetică necesită  investiții strategice în surse regenerabile, în energie nucleară – cu implementarea unor proiecte de viitor, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni – sau în hidrogen. De asemenea, necesită prețuri pentru energie care să fie accesibile cetățenilor noștri.

Asigurarea securității energetice este strâns corelată cu tranziția verde, pentru  economii reziliente și neutre din punct de vedere climatic.

Legătura dintre schimbările climatice și pace și securitate ar trebui să fie mai proeminentă în cadrul discuțiilor noastre, inclusiv la nivelul Consiliului de Securitate.

În pofida eforturilor noastre, nu am reușit să depășim criza triplă a schimbărilor climatice, a poluării și a pierderii biodiversității. Toate eforturile noastre la nivelul Uniunii Europene și în coordonare cu partenerii internaționali au scopul de a identifica și implementa cele mai bune soluții la aceste probleme grave. 

Peste două luni ne vom întâlni în Egipt pentru COP27, unde vor fi necesare angajamente suplimentare pentru atingerea neutralității climatice, alături de implementarea deciziilor deja anunțate. Timpul trece, iar planeta noastră nu mai poate aștepta.

Creșterea gradului de conștientizare, educarea generațiilor viitoare cu privire la protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice sunt de importanță majoră și reprezintă subiecte foarte importante pentru mine.

Educația constituie o prioritate de top pentru România și o investiție strategică în viitorul nostru. Prin urmare, privim cu speranță către Summitul Viitorului, care va avea loc în 2024.

Doamnelor și domnilor,

Utilizarea accesului la alimente ca armă și restricționarea accesului la hrană pe plan global sunt inacceptabile. Pentru a sprijini economia Ucrainei și a ajuta la gestionarea crizei alimentare globale, România a acționat de o manieră responsabilă prin facilitarea exportului a peste 4 milioane de tone de cereale ucrainene, ceea ce reprezintă 60% din cantitatea de cereale exportate de Ucraina, prin porturile noastre de la Dunăre și Marea Neagră, de la începutul crizei.

De asemenea, apreciem rolul Secretarului General al ONU în crearea Inițiativei Grânelor la Marea Neagră, care constituie, așa cum acesta a  definit-o simbolic, o rază de speranță într-o lume care chiar are nevoie de ea.

Distinsă audiență,

România a promovat constant de-a lungul timpului menținerea așa-numitelor conflicte înghețate sau prelungite printre prioritățile de pe agenda noastră și concentrarea eforturilor pentru rezolvarea acestora.

Războiul împotriva Ucrainei ne-a arătat că, în asemenea condiții, absența războiului nu înseamnă pace. Conflictele prelungite, precum cele din regiunea Mării Negre, trebuie gestionate fără întârziere.

Distinși delegați,

Misiunile ONU de menținere a păcii au fost întotdeauna un instrument de importanță primordială pentru protejarea păcii și a securității.

Contribuția solidă a României la diverse operațiuni în jurul globului constituie o dovadă a angajamentului nostru. Trebuie să ne asigurăm că, în conformitate cu agenda Acțiunii pentru Menținerea Păcii, misiunile ONU de  menținere a păcii devin mai eficiente și contribuie la soluții politice pentru rezolvarea conflictelor, plasând drepturile omului în centrul acțiunilor.

De asemenea, avem nevoie de acțiuni ferme ale comunității internaționale pentru a proteja și a promova drepturile omului. Trebuie să consolidăm sistemul ONU pentru Drepturile Omului și să asigurăm finanțarea sustenabilă și adecvată pentru toate activitățile acestuia.

Recunoaștem rolul esențial jucat de actorii din societatea civilă și de apărătorii drepturilor omului în promovarea și protejarea drepturilor omului. Asigurarea funcționării adecvate a instituțiilor democratice, susținerea respectării statului de drept și garantarea drepturilor și a libertăților fundamentale rămân esențiale .

În baza acestor convingeri ferme, România și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025.

Distinsă audiență,

Doresc să închei prin a sublinia că trebuie să restabilim încrederea publicului în eficiența multilateralismului. Doar împreună vom reuși să identificăm și să implementăm soluții sustenabile pentru a asigura pacea globală, prosperitatea, respectarea  drepturilor omului și realizarea unui mediu înconjurător sănătos pentru generațiile următoare!

______________________________________

 

Mr. President of the General Assembly,
Mr. Secretary General,
Excellencies,

We live in difficult times. Our predecessors, who adopted the Charter of the United Nations, were, I quote, “determined to save succeeding generations from the scourge of war”. Almost eight decades later, peace is still under threat, this time from worrying new challenges – the most severe since the end of the Second World War.

We are witnessing, since February 24th, the dramatic consequences of the unprovoked and illegal war started by the Russian Federation, a permanent member of the Security Council, against Ukraine.

We are also witnessing exceptional solidarity from numerous countries united in their support for Ukraine, a sovereign member of this Assembly and a victim of months of aggression against its civilians, basic infrastructure and economy.

The consequences of this war are global and are not limited to our security. They refer to blatant violations of norms and principles of international law, including international humanitarian law and fundamental human rights, and on sustainable development worldwide. These should be of major concern for all of us, irrespective of how far we are from the conflict. 

Distinguished colleagues,

There is no justification for a military aggression against a sovereign state.

There is no justification for bloodshed, destruction and human suffering. It is our joint responsibility to come together and uphold our common values as members of the United Nations.

Democracy and universal human rights are legitimate aspirations for all humankind. We therefore need to act now and support all those who fight for freedom and democracy. We should guarantee the respect of the territorial integrity, sovereignty and independence of all States. 

Romania supported and will continue to support Ukraine as its people are also fighting for our values and democracy.

Romania opened its frontiers and its heart to all those seeking refuge from the war in Ukraine. Since the beginning of the conflict, over 2.3 million Ukrainians have crossed our borders.

Romania has offered not only emergency assistance, but also medium and long-term support for those who decided to stay in our country, with free access to education, health services and the labor market. In addition, we offered direct humanitarian assistance and put in place a logistic hub for coordinating the international humanitarian assistance from the entire world. Our support will not stop here.

We know that our response, especially to this war, will shape our common future. Our support for peace should be voiced now, louder than ever.

In defending our universal values, it is essential to stay united and bring everyone on board, including those who are still hesitating. Engagement and dialogue are crucial to overcome divisions and, at the same time, to counter the spread of falsehoods and propaganda.

Distinguished audience,

The challenges we face today, such as the impact of climate change and loss of biodiversity, energy insecurity, lack of access to food and education, and social inequities, are becoming more and more severe. They need responses and solutions, as our citizens are rightfully asking for them. For all these issues, common action is the only way forward.

Energy security is a global concern, requiring joint solutions and responsible action. We must avoid the use of energy as a tool of blackmail. Energy security requires strategic investments in renewables, in nuclear power - with new future-oriented projects such as small modular reactors - or in hydrogen. It also requires energy prices that are accessible for our citizens. 

Ensuring energy security goes hand in hand with the green transition for resilient and climate-neutral economies.

The nexus between climate change and peace and security should be more prominent in our discussions, including in the Security Council.

Despite our efforts, we have not moved past the triple crisis of climate change, pollution and biodiversity loss. All our efforts in the European Union, and in coordination with international partners, are meant to identify and implement the best solutions to these serious difficulties.

In two months’ time, we shall meet in Egypt for the COP27 and additional commitments towards climate neutrality are necessary, along with the implementation of the decisions already made. The clock is ticking and the Planet cannot wait any longer. 

Raising awareness, educating future generations on environmental protection and fighting climate change is of utmost importance and a topic very close to my heart.

Education is a top priority for Romania, and a strategic investment in our future. Thus, we also look forward to the Summit of the Future, to be held in 2024.

Ladies and gentlemen,

Weaponizing access to food and restricting it around the world are unacceptable. In order to support the Ukrainian economy and help manage the global food crisis, Romania has acted in a responsible way by facilitating the export of more than 4 million tons of Ukrainian grain, which represents 60% of the grain exported by Ukraine, through our ports on the Danube and at the Black Sea, since the beginning of the crisis.

We also commend the role of the UN Secretary General in reaching the Black Sea Grain Initiative, which is, as he symbolically put it, a beacon of hope in a world that truly needs it.

Distinguished audience,

Romania has been arguing for a long time to keep the so-called protracted or frozen conflicts high on our agenda and to focus on how to solve them.

The war against Ukraine taught us that, in such contexts, the absence of war does not mean peace. Protracted conflicts such as those in the Black Sea region need to be addressed without delay.

Distinguished delegates,

United Nations peacekeeping has always been an instrument of paramount importance in safeguarding peace and security.

Romania’s solid contribution to various operations around the globe stands proof of our commitment. We need to ensure that, in line with the Action for Peacekeeping agenda, the UN peacekeeping missions become more effective and contribute to political solutions to conflicts, placing human rights at the core of their action.

We also need a steadfast action of the international community to protect and promote human rights. We must strengthen the UN Human Rights system and ensure sustainable and adequate funding of all its activities.

We recognize the essential role played by civil society actors and the human rights defenders in the promotion and protection of human rights. Ensuring proper functioning of democratic institutions, upholding respect for the rule of law and guaranteeing the fundamental rights and freedoms remain fundamental. It is with these firm convictions that Romania has presented its candidacy for a seat in the UN Human Rights Council, for the term 2023-2025.

Distinguished audience,

I would like to conclude by stressing that we need to restore public trust in effective multilateralism. Only together will we be able to identify and implement sustainable solutions in order to achieve world peace, prosperity, fulfilment of human rights and a healthy environment for the future generations!