Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Domnule preşedinte al Comisiei economie, buget și finanțe, vă rog să ne
informaţi asupra situaţiei.
Microfonul nr. 4.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimaţi colegi,
Vreau să vă informez că Comisia economie, buget şi finanţe a examinat
proiectul de Lege privind rectificarea bugetului. Raportul este. Mai mult, este un
raport pozitiv.
48
Domnul Marian Lupu:
Bine. În acest caz, avînd raportul comisiei şi ţinînd cont de faptul că
subiectul acesta a fost menţionat la începutul şedinţei cu propunerea nr. 2543, voi
supune votului examinarea în cadrul şedinţei de astăzi a proiectului nr. 2543 în
primă lectură.
Cine este pentru, rog votul dumneavoastră. Majoritatea.
Vă mulţumesc.
Pornim mai departe. Sînteţi gata cu raportul?
Proiectul nr. 2543. Vă rog, Guvernul.
Domnul Veaceslav Negruţa – ministrul finanţelor:
Stimate domnule Preşedinte,
Stimaţi doamne şi domni deputaţi,
Propunem atenţiei dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea Legii
bugetului de stat pentru anul 2011. Elaborarea şi promovarea prezentului proiect de
lege este dictată de evoluţia economiei pe parcursul anului curent şi impactul
acesteia asupra Bugetului public naţional în general, şi asupra bugetului de stat în
particular, coordonate şi cu misiunea Fondului Monetar Internaţional, în luna
octombrie curent.
Conform prognozelor macroeconomice actualizate, în anul 2011, produsul
intern brut va atinge o valoare nominală de 83 miliarde lei, cu o creştere reală de
6,5 la sută faţă de anul 2010, comparativ cu 4,5 la sută prognozat iniţial. În raport,
pe an, exporturile şi importurile se estimează cu o creştere de 47 la sută şi 33 la
sută faţă de anul 2010 şi vor avea un impact asupra părţii de venituri a bugetului,
comparativ cu 14 la sută şi, respectiv, 13,5 la sută prognozat iniţial pe an.
Ca urmare a evoluţiilor în economie, în perioada ianuarie-septembrie 2011,
veniturile publice au fost acumulate în sumă de 21 de miliarde 245 milioane lei, cu
2 miliarde 133 milioane de lei, sau cu 11,2 la sută, mai mult decît în perioada
corespunzătoare a anului 2010.
Totodată, partea de cheltuieli, în aceeaşi perioadă, a constituit 22 miliarde
652 milioane de lei, sau cu 9,9 la sută mai mult comparativ cu perioada
corespunzătoare a anului trecut.
Conform estimărilor pe anul curent, la bugetul public naţional se vor
acumula venituri în sumă totală de circa 30,6 miliarde lei. Cheltuielile se evaluează
în sumă de circa 32,2 miliarde lei. Deficitul bugetului public naţional va constitui
1,6 miliarde lei, ceea ce va echivala cu 1,9 la sută din produsul intern brut.
Comparativ cu sumele stabilite iniţial pentru anul 2011, veniturile şi cheltuielile
bugetului public naţional se vor diminua cu cîte 412,8 milioane lei, deficitul fiind
menţinut la nivelul estimat iniţial pentru anul 2011.
Reieşind din evoluţiile şi estimările expuse mai sus, principalele aspecte ale
rectificării bugetului de stat pe anul 2011 se caracterizează precum urmează.
Conform estimărilor, în total pe an, la bugetul de stat pe toate componentele,
acumulările vor constitui 19 miliarde 48,8 milioane lei, cu 38,4 milioane lei mai
puţin decît a fost aprobat iniţial în buget.
49
Modificările aferente ale bugetului de stat pe componente se caracterizează
după cum urmează: „Veniturile, componenta de bază, se estimează în sumă de
17 miliarde 96 milioane lei, cu o diminuare de 75 milioane de lei faţă de cele
aprobate.
Principalele reduceri se propun la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile,
produsele şi serviciile prestate pe teritoriul republicii, în cuantum de
332,8 milioane lei, datorate scăderii numărului subiecţilor ce achită TVA în
agricultură, majorării investiţiilor în capitalul statutar, ceea ce duce la majorarea
sumei TVA trecute în cont, şi proiectelor în infrastructură scutite de taxa pe
valoarea adăugată.
Taxele vamale vor fi în diminuare cu 59,2 milioane lei, din contul majorării,
în structura importurilor, a mărfurilor care nu se impun cu tarif vamal.
Granturile pentru susţinerea bugetului vor fi în dimin
...